Aplikácia obsahuje testy a cvičenia z matematiky pre deti, školákov i dospelých

 • základné operácie (sčítanie, odčítanie, násobenie, delenie a ich poradie), počítanie so zátvorkami, malá násobilka
 • sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie pod sebou
 • zaokrúhľovanie (na desiatky, stovky, tísíce, zaokrúhľovanie desatinných čísel)
 • merné jednotky a ich prevody (dĺžka, hmotnosť, objem, čas, povrch/plocha)
 • zlomky (sčítanie, odčítanie, delenie a násobenie zlomkov, zmiešané čísla, zložené zlomky)
 • desiatková sústava
 • desatinné čísla
 • záporné čísla a absolútna hodnota
 • mocniny a odmocniny
 • rovnice a nerovnice, kvadratické rovnice, intervaly
 • rímske čísla a grécka abeceda
 • deliteľnosť
 • geometria (obvody, obsahy, objemy, trojuholníky, uhly, výšky, ťažnice,kruhy, štvrouholníky, kvádre)
 • uhly, veľkosť a druhy uhlov, dvojice uhlov (vrcholové a susedné, súhlasné, striedavé a priľahlé), uhly v kruhu (stredové a obvodové)
 • mocniny a odmocniny (numerické a algrebraické výrazy s rôznym základom mocniny i rôznym mocniteľom, vedecký zápis)
 • algebra
 • množina, Vennove diagramy, číselné obory, množinové operácie
 • percentá a pomery
 • algebraické výrazy / mnohočleny

Vhodné pre

 • 2. trieda/ročník (druhá)
 • 3. trieda (tretia)
 • 4. trieda (štvrtá)
 • 5. trieda (piata)
 • 6. trieda (šiesta)
 • 7. trieda (siedma)
 • 8. trieda (ôsma)
 • základná škola: 1. a 2. stupeň, monitor, Testovanie 5, Tastovanie 9
 • stredná škola: prijímačky, maturita, maturanti

A ďalšie pribudnú, pretože matematika a jej výučba je naše hobby.

Aby bola matematika a jej učenie ešte ľahšie, appka zaznamenáva výsledky všetkých kvízov a testov a zobrazuje štatistiky. Učenie matiky nikdy nebolo také ľahké! Je vhodná pre deti i dospelých. Matika hrou!